Informacje o odstąpieniu od umowy

Strona główna / Informacje o odstąpieniu od umowy
  1. W przypadku umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (dalej Klient), przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Kaczmarski Inkasso sp. z o. o sp.k (dalej KI) Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia (art. 38a Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta).
  2. Do zachowania ww. terminu wystarczy złożenie KI oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem, przykładowo na adres mailowy: odstapienie@kaczmarski.pl
  3. KI, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przesyła na podany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
  4. Ze względu na charakter usługi świadczonej przez KI, jest ona realizowana wyłącznie po otrzymaniu od Klienta żądania jej świadczenia przed okresem odstąpienia. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na świadczenie usług objętych Umową przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, jest on zobowiązany do zapłaty za usługi do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu świadczonych usług, z uwzględnieniem uzgodnionego w Umowie wynagrodzenia.
  5. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta od zawartej z KG Umowy, Klient może wykorzystać następujący wzór: https://kaczmarski.pl/formularz-odstapienia