Klauzule informacyjne RODO

  Strona główna / O nas / Klauzule informacyjne RODO

  Klauzule informacyjne RODO

  Kliknij, aby zwinąćKliknij, aby rozwinąć

  Klauzula informacyjna dla potencjalnych klientów Grupy Kaczmarski

  Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

  Współadministratorami, czyli podmiotami decydującymi wspólnie o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, są Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Kaczmarski Inkasso sp. j., Kaczmarski Group sp. j. i Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A. (łącznie: „Współadministratorzy”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12.

  Jak skontaktować się ze Współadministratorami?

  Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może się Pan/Pani skontaktować ze Współadministratorami, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@kaczmarskigroup.pl. Może się też Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@kaczmarskigroup.pl.

  Jaki jest cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

  Współadministratorzy przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:
  a) nawiązania relacji z Panem/Panią, w tym w celu promowania usług Współadministratorów lub zawarcia umowy bądź podjęcia działań przed zawarciem umowy na Pana/Pani żądanie lub z podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje;
  b) prowadzenia analiz i badań;
  c) wewnętrznych celach administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w grupie Kaczmarski;
  d) statystycznych;
  e) archiwalnym;
  f) zapewnienia poprawności danych osobowych;
  g) zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa).

  Dlaczego Współadministratorzy mogą przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

  Współadministratorzy przetwarzają Pana/Pani dane osobowe na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na dążeniu do nawiązania relacji z Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody, Współadministratorzy są uprawnieni do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na jej podstawie.

  Jeśli na Pana/Pani żądanie Współadministratorzy podejmą działania związane z przygotowaniem lub zawarciem umowy, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

  Współadministratorzy przetwarzają też Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu analiz i badań, prowadzeniu statystyk, wewnętrznym administrowaniu danymi w grupie Kaczmarski, działaniach archiwizacyjnych, a także zapewnieniu rozliczalności danych osobowych oraz w celu wykonania ciążącego na nich obowiązku zapewnienia poprawności danych osobowych.

  Czy musi Pan/Pani podać swoje dane osobowe?

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub przygotowania umowy, podanie danych osobowych będzie konieczne do przygotowania takiej umowy.

  Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec Współadministratorów w zakresie przetwarzanych danych?

  Wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Współadministratorów może Pan/Pani żądać od nich: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także ma Pan/Pani prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy:
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Współadministratorów; cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/Pani uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Współadministratorom sprawdzić prawidłowość Pana/Pani danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Pan/Pani nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte; Pana/Pani dane nie są już potrzebne Współadministratorom, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Pan/Pani wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Współadministratorów do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W jakich sytuacjach może się Pan/Pani sprzeciwić wobec przetwarzania Pana/Pani danych?

  Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pana/Pani szczególną sytuację,
  • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  Komu Współadministratorzy udostępniają dane osobowe?

  Współadministratorzy udostępniają Pana/Pani dane innym podmiotom z grupy Kaczmarski w zakresie posiadanego uprawnienia. Współadministratorzy udostępniają Pana/Pani dane osobowe podmiotom wspierającym Współadministratorów, w tym podmiotom zapewniającym obsługę IT, teleinformatyczną i organizacyjną, a w zakresie obowiązku zapewnienia poprawności danych osobowych także klientom Współadministratorów. Na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, Współadministratorzy udostępniają dane osobowe organom władzy publicznej.

  Skąd Współadministratorzy mają Pana/Pani dane?

  Współadministratorzy uzyskali Pana/Pani dane osobowe z powszechnie dostępnych źródeł, takich jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy czy też od Eniro. Dane pochodzące z tych źródeł obejmują: imię, nazwisko, nazwę i adres firmy, numer telefonu, adres e-mail, przedmiot działalności, historię prowadzonej działalności, informacje o działalności gospodarczej, w tym dostępne w sieci Internet. Dane z tych źródeł Współadministratorzy mogą pozyskiwać bezpośrednio lub przy wsparciu podmiotów współpracujących z nimi, które zajmują się pozyskiwaniem danych bezpośrednio z publicznych rejestrów.

  Jak długo Współadministratorzy przechowują dane osobowe?

  Współadministratorzy przechowują Pana/Pani dane osobowe do czasu wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez czas przygotowywania, a następnie także wykonywania umowy. Współadministratorzy przechowują dane dla celów rozliczalności, celów statystycznych i archiwalnych 5 lat. W przypadku powstania po stronie Współadministratorów uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (który wynosi 3 lata w przypadku działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

  Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe do celu wykonania ciążącego na nich obowiązku zapewnienia poprawności danych osobowych przez okres, w którym te dane osobowe pozostają ujawnione w powszechnie dostępnych źródłach.

  Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Współadministratorzy przekazują dane?

  Współadministratorzy mogą korzystać z rozwiązań technicznych, które mogą być dostarczane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W określonych sytuacjach Pana/Pani dane mogą być przekazywane do państw siedziby dostawców, w tym do USA. Dostawcy takich rozwiązań to m.in. Meta, LiveChat. Transfer danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zawierającej standardowe klauzule umowne. Wykorzystywane zabezpieczenia danych osobowych analizowane są pod kątem ryzyk i mogą ulec zmianie, m.in. w przypadku przyjęcia przez odpowiednie organy nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG.

  Czy Współadministratorzy profilują Pana/Pani dane osobowe lub przetwarzają je automatycznie w sposób wpływający na Pana/Pani prawa?

  Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Pana/Pani danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pana/Pani pracy, Pana/Pani sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pana/Pani danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.
  Kliknij, aby zwinąćKliknij, aby rozwinąć

  Klauzula informacyjna dla klientów Kaczmarski Inkasso Sp. j.

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Kaczmarski Inkasso Sp. j.

  Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest Kaczmarski Inkasso Sp. j. (dalej: „Kaczmarski Inkasso”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12. 

  Z kim może się Pan/Pani skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Kaczmarski Inkasso?

  Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może się Pan/Pani skontaktować z Kaczmarski Inkasso, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@kaczmarski.pl. Może się też Pan/Pani skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@kaczmarski.pl.

  Jaki jest cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?

  Kaczmarski Inkasso przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:
  1. promowania usług Kaczmarski Inkasso lub podmiotów grupy Kaczmarski;
  2. nawiązania relacji z Panem/Panią, w tym zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (na Pana/Pani żądanie); 
  3. wykonania umowy;
  4. rozliczenia wykonanej umowy, w tym dokonania rozliczeń podatkowych;
  5. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zapobiegania oszustwom;
  6. prowadzenia analiz i badań;
  7. dochodzenia i ochrony przed roszczeniami, w tym prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  8. egzekwowania wierzytelności;
  9. wewnętrznych celach administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w grupie Kaczmarski;
  10. statystycznych;
  11. archiwalnym;
  12. zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa).
  Dlaczego Kaczmarski Inkasso może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

  Kaczmarski Inkasso jest uprawniony do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy, a następnie niezbędne do wykonania i rozliczenia wykonania umowy.

  W zakresie, w jakim Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania rozliczeń z właściwymi organami oraz archiwizacji tych dokumentów, a także w celu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa, w tym przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości i ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  Kaczmarski Inkasso przetwarza też Pana/Pani dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na promowaniu produktów i usług administratora lub podmiotów z grupy Kaczmarski, prowadzeniu analiz i badań, prowadzeniu statystyk, ochronie przed roszczeniami lub dochodzeniu roszczeń, zapobieganiu oszustwom, egzekwowaniu wierzytelności, wewnętrznym administrowaniu danymi w grupie Kaczmarski, działaniach archiwizacyjnych, a także zapewnieniu rozliczalności danych osobowych.

  Na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, Kaczmarski Inkasso przetwarza także dane osobowe dla celów przyszłych działań marketingowych, w tym promowania usług administratora i podmiotów z grupy Kaczmarski. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

  Czy musi Pan/Pani podać Kaczmarski Inkasso swoje dane osobowe?

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy. Obowiązek podania Pani/Pana danych wynika również w pewnym zakresie z przepisów prawa (np. w zakresie danych potrzebnych do rozliczenia podatków). W przypadku niepodania przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych, podjęcie z Panem/Panią współpracy może być niemożliwe lub będzie bardzo utrudnione. W pozostałym zakresie podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne.

  Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec Kaczmarski Inkasso w zakresie przetwarzanych danych?

  Wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Kaczmarski Inkasso może Pan/Pani żądać od Kaczmarski Inkasso: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także ma Pan/Pani prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

  Uprawnienia te może Pan/Pani wykonać, gdy:
  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Kaczmarski Inkasso; cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/Pani uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Kaczmarski Inkasso sprawdzić prawidłowość Pana/Pani danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Pan/Pani nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte; Pana/Pani dane nie są już potrzebne Kaczmarski Inkasso, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Pan/Pani wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
  Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Kaczmarski Inkasso do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W jakich sytuacjach może się Pan/Pani sprzeciwić wobec przetwarzania Pana/Pani danych?

  Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pana/Pani szczególną sytuację,
  • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
  Komu Kaczmarski Inkasso udostępnia Pana/Pani dane osobowe? 

  Kaczmarski Inkasso jest uprawniony udostępnić Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom z grupy Kaczmarski w zakresie posiadanego uprawnienia. Kaczmarski Inkasso udostępnia Pana/Pani dane osobowe podmiotom wspierającym Kaczmarski Inkasso, w tym podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną administratora. Na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, Kaczmarski Inkasso udostępnia dane osobowe organom władzy publicznej. 

  Jak długo Kaczmarski Inkasso przechowuje Pana/Pani dane osobowe?

  Kaczmarski Inkasso przechowuje Pana/Pani dane osobowe przez okres trwania umowy, natomiast po jej zakończeniu:
  • dane przetwarzane dla celów rozliczeń podatkowych i księgowych przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku lub po zakończeniu roku, w którym operacje lub postępowanie zostało zakończone lub przedawnione,
  • w przypadku powstania po stronie Kaczmarski Inkasso uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony roszczeń, dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń (który wynosi 3 lata w przypadku działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej) lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

  Kaczmarski Inkasso przechowuje Pana/Pani dane osobowe dla celów marketingowych na podstawie udzielonej zgody do momentu wycofania zgody.

  Kaczmarski Inkasso przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres 5 lat.

  Do jakich państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Kaczmarski Inkasso przekazuje Pana/Pani dane?

  Kaczmarski Inkasso nie przekazuje Pana/Pani danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Czy Kaczmarski Inkasso profiluje Pana/Pani dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Pana/Pani prawa?

  Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Pana/Pani danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pana/Pani pracy, Pana/Pani sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

  Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pana/Pani danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie.
  Kliknij, aby zwinąćKliknij, aby rozwinąć

  Klauzula informacyjna Zleceniodawcy dla osób reprezentujących i osób kontaktowych po stronie Zleceniobiorcy/Kontrahenta

  Kto jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych?

  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kaczmarski Inkasso Sp. j. z siedzibą we Wrocławiu ul. Danuty Siedzikówny 12, 51 – 214 Wrocław. Jeśli ma Pan/Pani pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych, może się Pan/Pani skontaktować z inspektorem ochrony danych, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@kaczmarski.pl.

  Skąd mamy Pana/Pani dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe w zakresie:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • zajmowane stanowisko,
  • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,
  • inne dane teleadresowe niezbędne do komunikacji,
  zostały przekazane Administratorowi przez Zleceniobiorcę/Kontrahenta z którym zawarł umowę o współpracy, w ramach której został(a) Pani/Pan wskazany(a) jako osoba uprawniona do reprezentowania lub do kontaktu w imieniu  Zleceniobiorcy/Kontrahenta w sprawach związanych z realizacją tej umowy.

  W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe?

  Administrator wykorzystuje Pani/Pana dane w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

  Prawnie uzasadnione interesy Administratora polegać będą na:
  • ustaleniu reprezentacji uprawnionej do podejmowania działań w imieniu Zleceniobiorcy/Kontrahenta,
  • utrzymaniu bieżącego kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Zleceniobiorcą/Kontrahentem,
  • ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami pozostającymi w związku z zawarciem i realizacją powyższej umowy,
  • w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora, w tym w związku z audytami i kontrolami wewnętrznymi realizowanymi przez Administratora.
  Administrator będzie wykorzystywał Pani/Pana dane przez cały okres realizacji umowy zawartej ze Zleceniobiorcą/Kontrahentem, a po tym okresie – w zakresie i przez czas przewidziany przepisami prawa (w szczególności przez czas niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń w związku z realizacją umowy).

  Komu możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z Grupy Kaczmarski (https://kaczmarskigroup.pl/grupa), podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym organom władzy publicznej.

  Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Jakie ma Pani/Pana uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzania danych osobowych?

  Ponieważ Administrator wykorzystuje Pani/Pana dane, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora,
   • zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych i po stronie Administratora nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania bądź zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
   • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku,
   • prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli:
   • zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić Administratorowi prawidłowość tych danych,
   • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał(a), aby zostały usunięte,
   • dane nie są już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie Administratora prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
  • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
  • przenoszenia danych, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej bezpośrednio z Państwem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
  • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, przy czym w ramach realizacji umowy zawartej ze Zleceniobiorcą/Kontrahentem, Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Państwa danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie urzędu).