Strefa wiedzy
Strona główna / Strefa wiedzy / Wezwanie do zapłaty – co to jest, jak je napisać, co robić w przypadku otrzymania wezwania do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty – co to jest, jak je napisać, co robić w przypadku otrzymania wezwania do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty to prosty dokument, który informuje dłużnika, że nadawcy przysługuje w stosunku do niego wymagalna wierzytelność. Jeśli otrzymałeś takie pismo, nie warto go ignorować. A może to Tobie ktoś zalega z uregulowaniem należności i zastanawiasz się, jak sobie z tym poradzić? Sprawdź, co to jest wezwanie do zapłaty i jakie ma znaczenie.

Co to jest wezwanie do zapłaty?


Wezwanie do zapłaty to dokument, w którym wierzyciel wzywa dłużnika do spełnienia zobowiązania w określonej wysokości, która jest wskazana w treści pisma. Określa w nim również podstawę zobowiązania i inne ważne dla sprawy okoliczności.

Wezwanie do zapłaty to miękka windykacja, która nie ma określonej formy ani elementów. Zadbaj jednak o to, aby wezwanie było jak najdokładniejsze, żeby nie pozostawić wątpliwości co do podstawy roszczenia, jego wysokości oraz stron zobowiązania.

W ostatecznym przedsądowym wezwaniu do zapłaty zawrzyj również informacje, jakie będą konsekwencje nieuregulowania długu. Jest to ważne dlatego, że doręczone wezwanie do zapłaty jest podstawą do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Rodzaje wezwania do zapłaty


Wśród wezwań do zapłaty można wyróżnić kilka rodzajów. Najczęściej spotykane są:
 • Monit – inaczej nazywany przypomnieniem. Ma charakter przede wszystkim informacyjny i jest wysyłany niedługo po przekroczeniu terminu płatności.
 • Pierwsze wezwanie do zapłaty – zawiera wezwanie dłużnika do zapłaty kwoty objętej pismem w wyznaczonym terminie. Może również obejmować wskazanie konsekwencji zignorowania wezwania.
 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty – jest ostatnią szansą na dobrowolne uregulowanie należności przez dłużnika. Jeśli nie przyniesie rezultatów, sprawa jest zazwyczaj kierowana do sądu.
 • Wezwanie przedegzekucyjne – dotyczy wydanego nakazu zapłaty. Daje szansę na uniknięcie kosztów związanych z wszczęciem postępowania egzekucyjnego.

Wezwanie do zapłaty – odsetki


W treści wezwania do zapłaty nie zapomnij zawrzeć żądania odsetkowego. Jeśli w umowie nie zastrzeżono inaczej, w razie braku terminowej płatności należą Ci się odsetki ustawowe za opóźnienie.

Potwierdza to art. 481 kodeksu cywilnego, w którym wskazano, że jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, możesz żądać odsetek za czas opóźnienia, nawet gdybyś nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Jeśli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą Ci się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Gdyby dana wierzytelność była oprocentowana według stopy wyższej, możesz żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

Nie musisz wskazywać dokładnej kwoty dochodzonych odsetek, jednak możesz obliczyć ich wysokość na dzień sporządzenia wezwania do zapłaty, korzystając z dostępnych w internecie kalkulatorów.

Wezwanie do zapłaty – ile jest dni na spłatę długu?


Zarówno przedsądowe wezwanie do zapłaty, jak i każdy inny monit, powinny zawierać informację o terminie, w którym dłużnik powinien spełnić swoje zobowiązanie. Decyzję w tym zakresie podejmujesz samodzielnie. Pamiętaj jednak, że wyznaczony termin musi być możliwy do spełnienia. Ideą wezwania do zapłaty jest umożliwienie polubownego zakończenia sporu. Z tego powodu zbyt krótki w danych okolicznościach termin może zostać uznany za nadużycie.

Najczęściej stosowane terminy na zapłatę w wezwaniach do zapłaty to 7–14 dni, które odlicza się od chwili doręczenia pisma. Z tego powodu wezwanie do zapłaty najlepiej nadać listem poleconym z potwierdzeniem nadania i zachować je na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego. Jeśli dojdzie do sporu, jako powód powinieneś wykazać, że podejmowałeś próby polubownego zakończenia sprawy, dołączając do pozwu potwierdzenie nadania wraz z wydrukiem śledzenia przesyłek.

Jak napisać wezwanie do zapłaty?


Sporządzenie wezwania do zapłaty nie jest skomplikowane. Wystarczy, że zachowasz formę pisemną i skierujesz przesyłkę na adres dłużnika.

Ostateczne wezwanie do zapłaty powinno zawierać takie informacje, jak np.:
 • data pisma,
 • miejsce sporządzenia wezwania,
 • kwota zaległości,
 • odsetki,
 • termin zapłaty,
 • forma płatności,
 • konsekwencje zignorowania wezwania,
 • podstawa prawna zobowiązania,
 • własnoręczny podpis wierzyciela.
Szczegółową treść wezwania dostosuj do okoliczności konkretnej sprawy i swoich oczekiwań.

Chcesz dowiedzieć się więcej o windykacji? Windykator a komornik – sprawdź, jakie są między nimi różnice.

Wzór wezwania do zapłaty


Jeśli chcesz wezwać swojego dłużnika do zapłaty, skorzystaj z naszego prostego wzoru, dostosowując pismo do swoich potrzeb.

WEZWANIE DO ZAPŁATY — PRZYKŁADOWY WZÓR:

Warszawa, 3 maja 2023 roku

Alpha sp. z o.o.
NIP: 89239218
ul. Zimna 5/3
03-422 Grudziądz

Marian Kowalski
ul. Morska 3/674
81-255 Gdynia

Wezwanie do zapłaty

W związku z brakiem uregulowania zobowiązania wynikającego z faktury nr 02/2023 wystawionej z tytułu dostawy mebli – zestaw Orion – niniejszym wzywam Pana do zapłaty kwoty 3567,99 złotych w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego wezwania.

Wskazaną kwotę proszę przelać na rachunek bankowy spółki o numerze 00000000000000000000000000.

Informuję, że brak uczynienia zadość wezwaniu będzie się wiązał ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, co narazi Pana na dodatkowe, wysokie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego.

Niniejsze pismo należy traktować jako ostateczne wezwanie przedsądowe.

Własnoręczny podpis


Jeśli ponaglenie nie przyniesie zamierzonych skutków, to i tak będzie przydatne w przyszłości – wezwanie do zapłaty możesz wykorzystać podczas sprawy sądowej do wykazania, że została podjęta próba mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu zgodnie z art. 187 kodeksu postępowania cywilnego.

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty i nie wiesz, jak spłacić dług? Pomocny może okazać się telefon dla zadłużonych, pod którym uzyskasz niezbędne informacje.

Wezwanie do zapłaty na osobę zmarłą – co robić?


Czasami zdarza się, że osoba zmarła nie uregulowała wszystkich swoich wymagalnych zobowiązań. Pamiętaj, że śmierć nie powoduje ich umorzenia. Zobowiązania obciążają spadkobierców, którzy są zobowiązani do pokrycia ich – w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza – do wysokości stanu czynnego spadku.

Jeśli odziedziczyłeś majątek po zmarłym i otrzymasz wezwanie do zapłaty skierowane do niego, postaraj się skontaktować z nadawcą i ustalić podstawę roszczenia. W razie wątpliwości dopytaj o szczegóły, dbając o jak najbardziej kompleksowe wyjaśnienie sytuacji. Jeśli roszczenie okaże się zasadne, możesz zostać pozwany o zapłatę.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi


Co oznacza wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to pismo, w którym wierzyciel wzywa dłużnika do uregulowania należności wraz z odsetkami i opłatami dodatkowymi w wyznaczonym terminie. Dokument jest formą próby odzyskania należności i jego celem jest polubowne zakończenie sporu. Zignorowanie wezwania do zapłaty może doprowadzić do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Czy wezwanie do zapłaty to pismo procesowe?

Wezwanie do zapłaty nie jest formalnym pismem procesowym, ponieważ jest wysyłane przed wystąpieniem do sądu, jednak nie oznacza to, że nie ma mocy prawnej. Jeśli zignorujesz takie pismo, możesz się spotkać z kosztownymi konsekwencjami.

Czym grozi wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty grozi skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Jeśli zrezygnujesz z odpowiadania na pismo i nie uregulujesz zobowiązania, musisz się przygotować na wysokie koszty. W sytuacji gdy wierzyciel wniesie pozew do sądu, grożą Ci nie tylko koszty sądowe, lecz także te związane z zastępstwem procesowym, jeśli wierzyciel skorzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Czy trzeba odpowiadać na wezwanie do zapłaty?

Na każde wezwanie trzeba zareagować – albo wpłacając należność, albo w przypadku braku środków – odpowiadając na pismo ze wskazaniem przyczyn opóźnienia. W tym drugim przypadku w treści wezwania warto wskazać propozycję polubownego rozwiązania tej sytuacji.