Strefa wiedzy
Strona główna / Strefa wiedzy / Indos – istota, rodzaje i zastosowanie w obrocie gospodarczym

Indos – istota, rodzaje i zastosowanie w obrocie gospodarczym

W świecie biznesu, gdzie przedsiębiorcy muszą nieustannie poszukiwać skutecznych sposobów zabezpieczenia swoich wierzytelności, niezwykle istotną rolę odgrywa instrument prawny znany jako indos. Wciąż znajduje on szerokie zastosowanie w obrocie gospodarczym, stanowiąc kluczowy element w procesie przenoszenia praw wynikających z papierów wartościowych, takich jak weksle czy czeki. Dowiedz się, czym jest indos, jakie są jego rodzaje oraz praktyczne zastosowanie w różnych kontekstach biznesowych.

Czym jest indos?

Indos, inaczej żyro lub indosament, to – zgodnie z kodeksem cywilnym – pisemne przeniesienie wszelkich praw płynących z weksla, czeku oraz niektórych innych zbywalnych papierów wartościowych przez ich posiadacza, zwanego indosantem, na inną osobę, zwaną indosatariuszem. Aby dokonać skutecznego indosu, niezbędne jest wydanie danego dokumentu oraz istnienie nieprzerwanych powiązań pomiędzy kolejnymi indosami.

Samo oświadczenie indosanta musi zawierać co najmniej jego podpis umieszczony na dowolnej stronie dokumentu. W przypadku weksli i czeków indos może również zostać zamieszczony na tzw. przedłużku, czyli dodatkowej kartce papieru dołączonej w trwały sposób do tych instrumentów.

Strony w procesie indosu

W procesie przeniesienia praw z weksla lub innego papieru wartościowego poprzez indos uczestniczą dwie kluczowe osoby:

 1. Indosant (żyrant) – osoba przenosząca uprawnienia wynikające z posiadania danego dokumentu, będąca jego dotychczasowym właścicielem.
 2. Indosatariusz (żyrantariusz) – podmiot nabywający weksel lub inne prawa z niego wynikające.

Indosant, dokonując indosu, staje się jednocześnie gwarantem zapłaty wobec indosatariusza oraz wszystkich kolejnych posiadaczy. Tym samym każdy z wcześniejszych indosantów również ponosi odpowiedzialność wekslową przed następującymi po nich indosatariuszami.

Przykład: Pan Kowalski (pierwszy indosant) wystawia czek na kwotę 1000 zł na rzecz pani Nowak (drugi indosant). Pani Nowak indosuje czek na rzecz pana Wiśniewskiego (trzeci indosant), a następnie pan Wiśniewski indosuje czek na rzecz pani Kowalskiej.
Każdy indosant ponosi odpowiedzialność za zapłatę instrumentu (np. czeku, weksla) wobec osoby, na rzecz której go indosował, oraz wobec wszystkich kolejnych posiadaczy instrumentu.
W powyższym przykładzie: pan Kowalski jest gwarantem zapłaty czeku na rzecz pani Nowak, pana Wiśniewskiego i pani Kowalskiej. Pani Nowak (drugi indosant) jest gwarantem zapłaty czeku na rzecz pana Wiśniewskiego i pani Kowalskiej. Natomiast pan Wiśniewski (trzeci indosant) jest gwarantem zapłaty czeku na rzecz pani Kowalskiej.
W praktyce oznacza to, że jeśli pani Kowalska nie otrzyma płatności od pana Wiśniewskiego, może dochodzić zapłaty od pana Wiśniewskiego, a pan Wiśniewski może dochodzić zapłaty od pani Nowak, a pani Nowak może dochodzić zapłaty od pana Kowalskiego.

Jakie są rodzaje indosów?

Indosy klasyfikuje się według różnych kryteriów, najczęściej ze względu na formę lub skutki prawne:

Ze względu na formę:

 • Indos pełny (imienny) – zawiera pełną formułę odstąpienia (np. „Ustępuję na rzecz…”), datę, miejsce sporządzenia oraz jednoznacznie wskazuje osobę, na którą są przenoszone prawa.
 • Indos in blanco (niezupełny) – ogranicza się wyłącznie do podpisu indosanta, bez wskazania indosatariusza. Posiadacz dokumentu może następnie uzupełnić go własnym nazwiskiem lub przekazać dalej bez wypełniania.
 • Indos na okaziciela – skutki prawne podobne do indosu in blanco, legitymuje każdego posiadacza jako uprawnionego.

Ze względu na skutki prawne:

 • Indos własnościowy – przenosi całość praw z weksla na indosatariusza.
 • Indos pełnomocniczy – nie przenosi praw, a jedynie uprawnia inną osobę do wykonywania praw z weksla w imieniu indosanta.
 • Indos zastawniczy – ustanawia zastaw na wierzytelności wekslowej, ale weksel pozostaje własnością indosanta.
 • Indos zwrotny – powoduje ponowne przyjęcie weksla przez osobę, która była wcześniej jego indosantem, akceptantem lub wystawcą.
Zobacz także: Odsetki maksymalne – co warto o nich wiedzieć?

Znaczenie indosu w obrocie gospodarczym

Indos wekslowy odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu obrotu gospodarczego. Dzięki niemu weksel nabiera charakteru papieru wartościowego o obiegu, który w ograniczonym zakresie może zastępować pieniądz. Umożliwia to płynne przenoszenie wierzytelności między różnymi podmiotami, co znacząco ułatwia i przyspiesza rozliczenia w biznesie.

Przykład: Firma X sprzedaje towary firmie Y na warunkach odroczonej płatności. Firma Y wystawia weksel na kwotę 10 000 zł na rzecz firmy X z terminem płatności za 30 dni.

Firma X może zindosować weksel na rzecz firmy Z, swojego dostawcy, w celu uregulowania należności. Firma Z staje się nowym posiadaczem weksla i może go dalej indosować lub przedstawić do płatności firmie Y. Ta zaś zobowiązana jest do zapłaty weksla firmie Z, nawet jeśli nie miała z nią bezpośredniego stosunku prawnego.

Firma Z może dalej indosować weksel na rzecz kolejnej firmy, np. swojego dostawcy, w celu uregulowania własnych zobowiązań. Każdy kolejny indos zwiększa krąg osób uprawnionych do żądania zapłaty z weksla od firmy Y.

W tym przykładzie indos wekslowy ułatwia firmie X regulowanie zobowiązań bez konieczności posługiwania się gotówką. Zwiększa płynność obrotu gospodarczego, ponieważ weksel może być wielokrotnie przekazywany między różnymi podmiotami. W ograniczonym zakresie może zastępować pieniądz, ponieważ stanowi instrument płatniczy, który jest powszechnie akceptowany.

Ponadto indos wekslowy pełni funkcję obiegową, ponieważ przenosi wszystkie prawa z weksla na indosatariusza. Prawa przenoszone przez indos dotyczą tych, które rzeczywiście przysługiwały indosantowi w momencie indosowania. Jeśli indosant nie miał prawa do weksla (np. otrzymał go nielegalnie), indos nie przenosi praw na indosatariusza w sposób skuteczny wobec pierwotnego dłużnika.

Nie bez znaczenia dla obrotu gospodarczego jest również funkcja gwarancyjna – indosant, poprzez złożenie podpisu, staje się gwarantem zapłaty weksla. Odpowiada on solidarnie z innymi wcześniejszymi posiadaczami tego dokumentu w sytuacji, gdy dłużnik odmówi uregulowania należności.

Weksle i czeki jako dokumenty podlegające indosowi

Najbardziej typowymi papierami wartościowymi na zlecenie, które w praktyce gospodarczej podlegają przeniesieniu w drodze indosu, są:
 • weksle;
 • czeki;
 • dowody składowe;
 • konosamenty morskie na zlecenie;
 • polisy ubezpieczenia morskiego na zlecenie.

Weksle i czeki to papiery wartościowe, które z mocy ustawy są dokumentami na zlecenie. Oznacza to, że mogą być przenoszone poprzez indos, chyba że zawierają klauzulę „nie na zlecenie”, wykluczającą taką możliwość.

Kluczową cechą tych instrumentów jest to, że posiadacz (remitent) może przenosić swoje prawa na osoby trzecie. W efekcie zmienia się osoba wierzyciela, a nowy posiadacz może dochodzić zapłaty z weksla lub czeku.

Indos a przelew (cesja)

Oprócz indosu istnieje jeszcze inna metoda przeniesienia praw z weksla lub innego papieru wartościowego – cesja. Choć na pierwszy rzut oka obie te formy mogą wydawać się podobne, występują między nimi istotne różnice:
 1. Zakres praw przenoszonych – indos przenosi całość praw z weksla, natomiast cesja może obejmować tylko część wierzytelności.
 2. Uprawnienia dłużnika – w przypadku indosu dłużnik ma ograniczone możliwości podnoszenia zarzutów wobec nowego wierzyciela. Przy cesji dłużnik zachowuje prawo do podnoszenia większości zarzutów.
 3. Forma prawna – indos jest dokonywany bezpośrednio na dokumencie papieru wartościowego, natomiast cesja wymaga zawarcia odrębnej umowy.

Podsumowując, indos jest korzystniejszy z perspektywy wierzyciela, gdyż zapewnia mu silniejszą pozycję w relacji z dłużnikiem. Jednocześnie w niektórych sytuacjach cesja może okazać się bardziej odpowiednim rozwiązaniem. Dlatego przedsiębiorcy powinni każdorazowo rozważyć specyfikę danej sprawy, aby dokonać optymalnego wyboru.

Ograniczenia i wyłączenia w indosowaniu

Choć zasadniczo każdy weksel może być przeniesiony poprzez indos, istnieją pewne ograniczenia i wyłączenia w tej kwestii:
 • Klauzula „nie na zlecenie” – jeśli weksel zawiera taką klauzulę, to jego przeniesienie jest możliwe wyłącznie w drodze cesji, a nie indosu.
 • Indos częściowy – jest nieważny, ponieważ indos musi przenosić całość praw z danego dokumentu.
 • Indos warunkowy – uważa się go za nieważny, ponieważ indos musi być bezwarunkowy.

Ponadto w przypadku weksli in blanco nabycie ich w drodze indosu rodzi skutki analogiczne do zwykłego przelewu (cesji). Oznacza to, że nabywca nie uzyskuje specjalnych uprawnień, jakie przysługują przy nabyciu weksla w drodze indosu pełnego.

Praktyczne zastosowanie indosu

Indos znajduje szerokie zastosowanie w codziennej działalności przedsiębiorstw – nie tylko w sytuacji, gdy dochodzi do złożenia pozwu o zapłatę – umożliwiając efektywne zarządzanie wierzytelnościami i płynnością finansową.

Weksle stanowią popularny instrument zabezpieczający kredyty i pożyczki. Indos pozwala na płynne przenoszenie praw z weksla między wierzycielem a innymi podmiotami. Co ważne, ułatwia on i przyspiesza rozliczenia w obrocie gospodarczym, umożliwiając szybkie przeniesienie wierzytelności. Ma również znaczenie w kontekście windykacji należności – w przypadku braku zapłaty wierzyciel może przenieść weksel na inny podmiot (np. firmę windykacyjną) w celu dochodzenia roszczeń. Dzięki indosowi możliwy jest też obrót wierzytelnościami, czyli sprzedaż lub zastawienie wierzytelności wekslowych, np. na giełdzie długów.

Zobacz także: Kto i w jakiej sytuacji może ogłosić upadłość?

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Jak napisać indos?

Indos pełny zawiera wszystkie informacje niezbędne do identyfikacji indosatariusza (nabywcy) i indosanta (zbywcy), a także datę indosu. Przykładowy wzór indosu pełnego:
Ustępuję na zlecenie Pana Jana Kowalskiego.
Miejscowość + data
[Podpis indosanta]

Czy można indosować weksel in blanco?

Weksel in blanco to weksel, na którym nie zostały jeszcze wypełnione wszystkie pola, np. kwota, data wystawienia, dane indosatariusza. Weksel taki jest ważny i może być indosowany, co oznacza, że prawa z weksla mogą zostać przeniesione na inną osobę.

Indos niezupełny (in blanco) – w odróżnieniu od indosu pełnego – nie zawiera danych indosatariusza. W takim przypadku indosatariuszem może zostać każda osoba, która wpisze swoje dane na indosowanym dokumencie.